خدمات

بازدید دوره ای
کارشناسان ما به صورت دوره ای از جایگاه ها بازدید به عمل می آورند
ارائه راهکار
برای کاهش هزینه های جایگاه و استهلاک تجهیزات به شما راهکار ارایه می دهیم
مانیتورینگ
امکان کنترل فروش گاز و مانیتورینگ جایگاه از طریق اینترنت
جدیدترین متد طراحی
ساخت و بهره برداری از جایگا های نوین با جدیدارین طراحی و تکنولوژی جهان