تحریم های آمریکا

افزایش واردات نفت ایران توسط چین تولیدکنندگان آفریقایی را به دردسر انداخت

خرید نفت ایران توسط شرکت های کوچک چین تا حدی باعث شده تولیدکنندگان نفت آفریقا برای فروش محموله هایشان مشکل داشته باشند.

ادامه مطلب افزایش واردات نفت ایران توسط چین تولیدکنندگان آفریقایی را به دردسر انداخت