جایگاه پمپ بنزین

قیمت بنزین در منطقه خلیج فارس

این روزها با داغ تر شدن خبر افزایش نرخ بنزین، رسانه ها مشغول به گمانه زنی در رابطه با قیمت آینده این فرآورده نفتی هستند.
منطقی است که نگاهی گذرا بر نرخ بنزین در کشورهای منطقه داشته باشیم. البته چند نکته را باید مورد نظر قرار داد:
بطور کلی در کشورهای ثروتمند و پیشرفته قیمت حامل های انرژی بیشتر از کشورهای فقیرتر است.

ادامه مطلب قیمت بنزین در منطقه خلیج فارس