واردات نفت از ایران

یک میلیون بشکه نفت خام ایران از راه کانال سوئز به سوریه میرود

تنکر ترکرز، موسسه رهیابی نفتکش ها طی توئیتی نوشت، یک میلیون بشکه نفت خام ایران از دریای سرخ در حال نزدیک شدن به کانال سوئز است.

ادامه مطلب یک میلیون بشکه نفت خام ایران از راه کانال سوئز به سوریه میرود